baby-born.se

ANGKATAN 2007

1 Wisnu Prasetya Utomo/3 IPS 3/ 08170584344
2 Heru Kiswanto Suprastyo/ 085640747922
3 Siswono
4 Sunaryo
5 Winata
6 Bagas
7 Samiaji
8 Darto
9 Rahmiyanto
10 Totok
11 Rubiyanto
12 Peni
13 Tulus
14 Subagyo
15 Cahyono Aji
16 Prabowo
17 Ery Pamungkas
18 Paryono
19 Maryoto
20 Edy Supriyono
21 Hadi Susilo
22 Handoko
23 Tulus
24 Septiana
25 Widowati
26 Wuryanti
27 Ferdy
28 hasan
29 Kunti
30 Prasetyo
31 Kustari
32 Yudha Pradana
33 Eko Purjianto
34. Galih
35 Sapto Prabowo
36 Woro
37 Sumitro
38 Bintari
39 Suka Waluyo
40 Jati Kusumo
41 Wiro
42 Satrio
43 Wulandari
44 Giyatno
45 Dayat
46 Rita
47 Tuti SM
48 Hudi Utomo
49 Tri Wardoyo
50 Dimas
51 Fredy
52 Hidayat
53 Maulana
54 Wibdriyo
55 Munajat
56 Lusi
57 Dewa
58 Purwita
59 Desi
60 Hendro

  © this site is powered bytahucahungaran.co.cc 2008

Back to TOP